πŸ›‘ [Anti-Grief|General Protection] RedProtect Universal (All APIs Compatible)


#472

[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: java.io.IOException: java.lang.NullPointerException: null key in entry: null=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=null, parent=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=values, parent=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=items, parent=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=null, parent=null, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@736942e4}comment=null}, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@57e07a29}comment=null}, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@437facf}comment=null}, value=ninja.leaping.configurate.ScalarConfigValue@1f}comment=null}
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at ninja.leaping.configurate.loader.AbstractConfigurationLoader.save(AbstractConfigurationLoader.java:200)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig.save(RPConfig.java:624)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig.(RPConfig.java:396)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.RedProtect.initVars(RedProtect.java:164)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.RedProtect.onServerStart(RedProtect.java:87)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at org.spongepowered.common.event.listener.GameStartedServerEventListener_RedProtect_onServerStart33.handle(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at org.spongepowered.common.event.RegisteredListener.handle(RegisteredListener.java:95)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at org.spongepowered.mod.event.SpongeModEventManager.post(SpongeModEventManager.java:306)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at org.spongepowered.mod.event.SpongeModEventManager.post(SpongeModEventManager.java:335)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at org.spongepowered.mod.SpongeMod.onStateEvent(SpongeMod.java:234)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventSubscriber.handleEvent(EventSubscriber.java:74)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.SynchronizedEventSubscriber.handleEvent(SynchronizedEventSubscriber.java:47)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:322)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatchQueuedEvents(EventBus.java:304)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:275)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.sendEventToModContainer(LoadController.java:243)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.propogateStateMessage(LoadController.java:221)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventSubscriber.handleEvent(EventSubscriber.java:74)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.SynchronizedEventSubscriber.handleEvent(SynchronizedEventSubscriber.java:47)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:322)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatchQueuedEvents(EventBus.java:304)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:275)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.redirect$onPost$zzb000(LoadController.java:552)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.distributeStateMessage(LoadController.java:145)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraftforge.fml.common.Loader.serverStarted(Loader.java:858)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraftforge.fml.common.FMLCommonHandler.handleServerStarted(FMLCommonHandler.java:297)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:433)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [br.net.fabiozumbi12.redprotect.RPConfig:save:628]: at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: Caused by: java.lang.NullPointerException: null key in entry: null=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=null, parent=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=values, parent=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=items, parent=SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@5a0e6c72, attached=true, key=null, parent=null, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@736942e4}comment=null}, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@57e07a29}comment=null}, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@437facf}comment=null}, value=ninja.leaping.configurate.ScalarConfigValue@1f}comment=null}
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at com.google.common.collect.CollectPreconditions.checkEntryNotNull(CollectPreconditions.java:31)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at com.google.common.collect.RegularImmutableMap.(RegularImmutableMap.java:88)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at com.google.common.collect.ImmutableMap.copyOf(ImmutableMap.java:294)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.SimpleConfigurationNode.getChildrenMap(SimpleConfigurationNode.java:365)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.commented.SimpleCommentedConfigurationNode.getChildrenMap(SimpleCommentedConfigurationNode.java:102)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.hocon.HoconConfigurationLoader.fromValue(HoconConfigurationLoader.java:159)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.hocon.HoconConfigurationLoader.fromValue(HoconConfigurationLoader.java:160)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.hocon.HoconConfigurationLoader.fromValue(HoconConfigurationLoader.java:160)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.hocon.HoconConfigurationLoader.saveInternal(HoconConfigurationLoader.java:148)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: at ninja.leaping.configurate.loader.AbstractConfigurationLoader.save(AbstractConfigurationLoader.java:195)
[00:06:57] [Server thread/INFO] [STDERR/sponge]: [java.lang.Throwable:printStackTrace:-1]: ... 35 more

The territory was lost!
Is already the second time
way?


#473

What versions of Redprotect and Sponge/Forge?


#474

Sponge 5.2 and 5.1
forge-1.10.2-12.18.3.2215
Redprotect 7.0
Thank you for your reply!


#475

I know why!
But I do not know why the territory is lost.
The server was shut down unexpectedly.
Backup file without any data!

SimpleCommentedConfigurationNode{super=SimpleConfigurationNode{options=ninja.leaping.configurate.ConfigurationOptions@aabfd976, attached=true, key=null, parent=null, value=ninja.leaping.configurate.MapConfigValue@2446986b}comment=null}

How to use this backup!


#476

this plugins not prevent world of claim. I set config correct. but need claim to build not working. please fix this bug.


#477

You need to download the latest version from discord dev build, enable debug-messages and start you server. When redprotect load the region and drop this error you will see the last region name loaded. Go to your region files and search for this region and look for the next region if theres something wrong.

Are you using the latest version from DIscord dev builds? If yes, this is working fine for other users.


#478

Yes. I use latest in Discord.


#479

When anyone places a sign, redprotect gives an error message stating that they don't have permissions to make a region. Is there any way to turn that off? I don't want signs to be used for region creation regardless.


#480

lava-flow=false
But why is it still flowing?


#481

world {
allow-changes-of {
flow-damage=false
lava-flow=false
leaves-decay=false
water-flow=false
}


#482

The versions are totally confusing me.

The latest relase in GitHub is 7.0.0 which seems to work but on Ore there's 7.1.3 which loads finde but don't work prevents all commands.

Could you please provide some clearing informations about this?

Thanks :slight_smile:


#483

Hi there, I want to make it possible that Pokemons cant destory item frames when sended out! Now I see there is an option for this in the mod but I cant find it!

I do have the flag for griefprevention, maybe someone can help me!

flag.collide-entity.minecraft.itemframe

Thanks :*


#484

How do I set to allow all player Right click a MOD block?

/rp flag allow-mod true Doesn't work


#485

I'm sure it is valid!


#486

sry ,i found out why, is other problem


#487

Hi, can we use console for admin commands like /rp addleader, /rp rename, /rp welcome etc ?


#488

Instead of using the bottle wand, is RedProtect able to handle WorldEdit regions so that we can use poly selections?


#489

Why when I set region flag "gamemode survival" and leaving the region to the wilderness, player's gamemode becomes creative? Server's gamemode - adventure. How to fix?


#490

This link is broken


#491

Hello! I can't log into GitHub where I am now, but my logs were showing this yesterday:

[01:05:53 ERROR] [STDERR]: java.sql.SQLSyntaxErrorException: (conn:1755) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-1' at line 1
Query is : CREATE DATABASE redprotect_DIM-1
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.internal.util.ExceptionMapper.get(ExceptionMapper.java:134)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.internal.util.ExceptionMapper.getException(ExceptionMapper.java:101)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.internal.util.ExceptionMapper.throwAndLogException(ExceptionMapper.java:77)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.MariaDbStatement.executeQueryEpilog(MariaDbStatement.java:224)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.MariaDbStatement.executeInternal(MariaDbStatement.java:258)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.MariaDbStatement.executeUpdate(MariaDbStatement.java:387)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.WorldMySQLRegionManager.(WorldMySQLRegionManager.java:54)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.RegionManager.loadAll(RegionManager.java:32)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at br.net.fabiozumbi12.redprotect.RedProtect.onServerStart(RedProtect.java:88)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.common.event.listener.GameStartedServerEventListener_RedProtect_onServerStart64.handle(Unknown Source)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.common.event.RegisteredListener.handle(RegisteredListener.java:95)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.common.event.SpongeEventManager.post(SpongeEventManager.java:305)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.common.event.SpongeEventManager.post(SpongeEventManager.java:319)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.common.event.SpongeEventManager.post(SpongeEventManager.java:323)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.common.SpongeImpl.postState(SpongeImpl.java:188)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.spongepowered.server.SpongeVanilla.onServerStarting(SpongeVanilla.java:166)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer.handler$callServerStarting$zob000(SourceFile:1249)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer.func_71197_b(SourceFile:229)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(SourceFile:436)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: Caused by: org.mariadb.jdbc.internal.util.dao.QueryException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-1' at line 1
Query is : CREATE DATABASE redprotect_DIM-1
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.internal.protocol.AbstractQueryProtocol.getResult(AbstractQueryProtocol.java:1114)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.internal.protocol.AbstractQueryProtocol.executeQuery(AbstractQueryProtocol.java:137)
[01:05:53 ERROR] [STDERR]: at org.mariadb.jdbc.MariaDbStatement.executeInternal(MariaDbStatement.java:249)